නිවන් මගආයතන හය සංස්පර්ස හටගැණීම

සංස්පර්ස හටගැණීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close