පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස තින්නං සංගති පස්සෝ

තින්නං සංගති පස්සෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close