නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය බුද්ධ දේශනාව

බුද්ධ දේශනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා