භාවනාවතෙරුවන් සමවත රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය

රහතන් වහන්සේගේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close