පුනරුප්පත්තිය සසර සැරි සැරීම

සසර සැරි සැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close