භාවනාවධ්‍යාන ධ්‍යාන සමාපත්ති

ධ්‍යාන සමාපත්ති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close