භාවනාවතෙරුවන් සමවත රහතන් වහන්සේ සික්ෂා‍‍වෙන් පූර්ණයි

රහතන් වහන්සේ සික්ෂා‍‍වෙන් පූර්ණයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close