භාවනාවතෙරුවන් සමවත රහතන් වහන්සේ අනුගමනය

රහතන් වහන්සේ අනුගමනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close