භාවනාවධ්‍යාන සවිතක්ක සවිචාර

සවිතක්ක සවිචාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා