දාන කථාපිං පඬුරු

පඬුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා