භාවනාවකර්මස්ථාන වඩන ආකාරය විඳීමෙන් නික්ම යෑම

විඳීමෙන් නික්ම යෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close