නිවන් මගධර්ම විමුක්ති ධර්ම

විමුක්ති ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close