නිවන් මගධර්ම විපරිණාම ධර්ම

විපරිණාම ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close