නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු වෙලාව වෙන්කර ගැණීම

වෙලාව වෙන්කර ගැණීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close