නිවන් මගධර්ම නිශ්‍රය දහම්

නිශ්‍රය දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close