නිවන් මගධර්ම උපනිශ්‍රය දහම්

උපනිශ්‍රය දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close