විශ්ව සම්භවය ලැබුන සැනින් ප්‍රයෝජන ගැනීම

ලැබුන සැනින් ප්‍රයෝජන ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා