දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ධර්මය ශ්‍රවනය කිරිම

ධර්මය ශ්‍රවනය කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close