නිවන් මගලෝක විග්‍රහය පටිච්චසමුප්පාදය

පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා