නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ධර්ම අවබෝධයට අවශ්‍ය කාලය

ධර්ම අවබෝධයට අවශ්‍ය කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close