නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු කාලය වෙන් කිරීම

කාලය වෙන් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close