නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ක්ෂණය ඉක්මවා යෑම

ක්ෂණය ඉක්මවා යෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close