පටිච්චසමුප්පාදය අවිද්‍යාව 186

අවිද්‍යාව යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close