පටිච්චසමුප්පාදය අවිද්‍යාව

අවිද්‍යාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close