නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු නිවන වැඩීමට අවශ්‍ය කරුනු

නිවන වැඩීමට අවශ්‍ය කරුනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close