පටිච්චසමුප්පාදය විඤ්ඤාණ 258

විඤ්ඤාණ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close