පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ආර්ය මාර්ග‍යේ යන අයකුට නම්

ආර්ය මාර්ග‍යේ යන අයකුට නම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close