* බුදු රජාණන් වහන්සේ බුද්ධ විෂය අචින්ත්‍යයි

බුද්ධ විෂය අචින්ත්‍යයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close