භාවනාවපංච නීවරණ පංච නීවරණ වලට හේතු

පංච නීවරණ වලට හේතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close