නිවන් මග මම විසින් කළයුත්ත

මම විසින් කළයුත්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා