භාවනාවපංච නීවරණ සුචරිත වීම

සුචරිත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close