ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ලෞකික රාමුව 265

ලෞකික රාමුව යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close