නිවන් මගධර්ම සංයෝජනීය ධර්ම

සංයෝජනීය ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close