නිවන් මගධර්ම බාහිර ධර්ම

බාහිර ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close