නිවන් මගධර්ම මනස සකස් කිරිම

මනස සකස් කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close