පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා නිරෝධ කල යුතු වේදනා

නිරෝධ කල යුතු වේදනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close