අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය කර්මය -කුඹුරයි

කර්මය -කුඹුරයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close