භාවනාවභාවනා ගැටලු විසිරෙන්න හේතුව

විසිරෙන්න හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close