නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ආස්වාද දෙනදේ

ආස්වාද දෙනදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close