* බුදු රජාණන් වහන්සේ බුද්ධාආඥාව

බුද්ධාආඥාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close