නිවන් මගනිවනආර්යත්වය ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි

ආර්ය මාර්ගය වඩන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close