භාවනාවරාග සිත අරූපලෝක

අරූපලෝක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close