නිවන් මගපරමස්සාස පස්සාස දහම්

පස්සාස දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close