නිවන් මගපරමස්සාස මාර්ග අංග වැඩිම සහ වැඩෙනවා

මාර්ග අංග වැඩිම සහ වැඩෙනවා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close