නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය වේදනා - දිය බුබුල වගේ

වේදනා - දිය බුබුල වගේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා