නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය සංඥා - මිරිගුව වගේ

සංඥා - මිරිගුව වගේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා