නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය සංඛාර - කෙසෙල් කද වගේ

සංඛාර - කෙසෙල් කද වගේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා