නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය විඤ්ඤාණ - මායාකාරයා ‍වගේ

විඤ්ඤාණ - මායාකාරයා ‍වගේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා