පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රඅධයාපනය ලෞකික දැනුම හා ලෝකෝත්තර දැනුම

ලෞකික දැනුම හා ලෝකෝත්තර දැනුම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close