නිවන් මගආයතන හය ආයතන ලෙස

ආයතන ලෙස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close