පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව අවිද්‍යාවේ නිගමන

අවිද්‍යාවේ නිගමන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close